ONZE SCHOLEN:

Missie en visie van Stichting Bijzonderwijs

 

MISSIE

De scholen van Stichting Bijzonderwijs verzorgen onderwijs op levensbeschouwelijke basis, dat vorm krijgt door de intensieve uitwisseling tussen verschillende opvattingen en overtuigingen. De culturele en levensbeschouwelijke diversiteit van de leerlingen is hierbij het startpunt. Belangrijk is dat er ook respect is voor elkaars overtuigingen. De achtergronden van álle leerlingen en de levensbeschouwelijke rijkdom die dat met zich meebrengt, daar draait het om bij ons.

Als de ouders deze grondslag van de Stichting respecteren zijn hun kinderen van 4 tot 12 jaar welkom.
Onze scholen zorgen ervoor dat de kinderen zich thuis voelen en dat hun veiligheid is gegarandeerd.

De scholen van Stichting Bijzonderwijs willen een gidsrol voor hun leerlingen vervullen en innovatief en vernieuwend zijn. De leefregel "Samen Leren, Samen Leven" brengt hen wederzijds respect en tolerantie bij. 

Ouders en onze scholen willen beide goede toekomstkansen voor onze leerlingen creëren, Daarom werken zij samen om tot een optimale ontwikkeling van iedere leerling te komen. Ouders kunnen hierbij rekenen op deskundig personeel dat volledig achter deze doelstellingen staat en dat bereid is om zich, waar nodig, verder te professionaliseren.

Samenwerkingsverbanden met welzijn, jeugdzorg, sport en educatie dragen ook wezenlijk bij aan de ontplooiing van de leerlingen. Zo verwachten wij leerlingen optimaal toe te rusten, zodat zij als volwassenen positief kunnen bijdragen aan onze samenleving. Wij onderzoeken kritisch of wij deze doelen halen, waarbij wij ernaar streven om betere resultaten te boeken dan vergelijkbare scholen.

Over de manier waarop Stichting Bijzonderwijs en haar scholen bovengenoemde zaken realiseren informeren wij alle betrokkenen op heldere wijze.

VISIE

Levensbeschouwing
De scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn actieve ontmoetingsplaatsen tussen leerlingen, personeel en ouders met verschillende opvattingen en levensovertuigingen.

Levensbeschouwing zien wij als een werkwoord; wij doen aan levensbeschouwing. Dit maken wij waar door een bewustwording van overeenkomsten te onderwijzen en leerlingen te leren positief en met respect, met verschillen om te gaan. Hierbij hanteren wij een mondiaal perspectief.

Ouders, personeel en leerlingen respecteren elkaar als unieke personen en zijn bereid om van en met elkaar te leren. Dit levert een continue uitwisseling van levensbeschouwelijke rijkdommen op.

Resultaten
Op de scholen van Stichting Bijzonderwijs ontwikkelen leerlingen hun kennis en vaardigheden en ontwikkelen zij zich ook in sociaal-emotioneel opzicht.

Onze leerlingen krijgen de kans om hun talenten optimaal te ontplooien. Wij beperken ons daarbij niet tot datgene wat wettelijk verplicht is, maar zetten een extra stap.

De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben.

Alle middelen worden ingezet om dit te bereiken: er wordt lesgegeven in moderne, goed voorziene en verzorgde gebouwen, de materialen en methoden zijn actueel, het gebruik informatietechnologie is optimaal en het personeel is maximaal voorbereid op haar taak. Wij hebben de ambitie om een voorbeeld te zijn.

Leraren
Onze personeelsleden zetten zich volledig in. Hun doel is om elke leerling maximaal zijn of haar mogelijkheden te laten realiseren. Er wordt samengewerkt in het schoolteam en met vertegenwoordigers van instellingen rondom de school. Daarnaast overleggen de leraren met de ouders/verzorgers en werken zij met hen samen om het maximale aan de leerling te kunnen bieden. Personeelsleden volgen, waar nodig, nascholing en zetten hun specifieke talenten in. Dit leidt tot een professionele wijze van werken.

Ouders
Ouders/verzorgers en school zijn beide betrokken bij de brede ontwikkeling van ieder kind.

De school is de ontmoetingsplaats van allen die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling.

Leerlingen
Leerlingen ervaren de tijd die zij doorbrengen op één van onze scholen als aangenaam; zij voelen zich er thuis en zij voelen zich er veilig. De school zet zich in om hen te vormen tot wereldburger en dat merken ze. Daarbij leren ze respect te hebben voor de ander en, waar nodig, de ander te ondersteunen.

De uitwerking van het concept Brede School zorgt ervoor dat zij een ontwikkeling doormaken waarbij al hun mogelijkheden worden gestimuleerd.

Ook worden ze uitgedaagd om mede verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling en te leren met en van elkaar.

Transparantie
De processen, procedures en resultaten van Stichting Bijzonderwijs en haar scholen worden zo toegankelijk en transparant mogelijk gecommuniceerd. 

Profilering
Binnen de kaders van de visie van Stichting Bijzonderwijs maken de scholen gebruik van de ruimte om zich een eigen gezicht aan te meten. Voor de ouders ontstaat zo een reële keuzemogelijkheid.

STRATEGIE

Vanuit onze missie en visie hebben wij het bovenschools beleid opgesteld. Dit beleid is neergelegd in ons strategisch beleidsplan 2017-2020 "Ieder kind bijzonder". Het complete beleidsplan treft u hier aan.

BIJZONDERWIJS EN PASSEND ONDERWIJS

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de leerkracht en meestal met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het samenwerkingsverband

Bijzonderwijs werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal 46 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Amsterdam en Diemen kan rekenen op passend onderwijs. De schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.

Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op die school.

Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met onze intern begeleider bespreken op welke wijze de route naar extra ondersteuning/een arrangement binnen het schoolbestuur of onze school is georganiseerd. De school/IB-er overlegt hiervoor met onze adviseur van het adviesloket passend onderwijs Zuidoost.

Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons Samenwerkingsverband wordt afgegeven.

Onze school kan een aanmelding voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband doen. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de ouders en de IB-er of een andere medewerker van onze school welke school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs het best passend is bij uw kind.

De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen is georganiseerd, het kader voor de basisondersteuning, de route naar extra ondersteuning en de route naar de Toelaatbaarheidsverklaring, staan in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvamsterdamdiemen.nl

Meer informatie over hoe de schoolbesturen in Amsterdam zuidoost samenwerken bij passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijszuidoost.nl

RESULTATEN
Onze scholen publiceren over de bereikte resultaten van het onderwijs in hun schoolgids en op de website van de school. Daarnaast publiceren we onze resultaten via de website www.scholenopdekaart.nl. Hierop zijn allerlei gegevens per school, dus ook van de scholen van Bijzonderwijs opgenomen, zoals: het aantal leerlingen, de toetsresultaten, de CITO-eindtoets, het oordeel van de inspectie, de advisering voor het VO, de verwijzingen naar scholen voor speciaal (basis) onderwijs en het aantal schoolwisselaars. Daarnaast publiceren wij jaarlijks ons bestuursverslag en de jaarrekening. Het meest recente bestuursverslag en de jaarrekening treft u hier aan.

Contact

Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA  Amsterdam Zuidoost
 
Tel. 020 - 6999 655
Email: info@bijzonderwijs.nl