ONZE SCHOLEN:

Bestuur en Raad van Toezicht

 

Stichting Bijzonderwijs hanteert een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het gaat daarbij om het uitzetten van de strategie van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete doelstellingen. Ook stelt de directeur-bestuurder de kaders vast voor het schoolbeleid. De directeur-bestuurder ontwikkelt in samenspraak met het directieoverleg het beleid voor de gehele Stichting en voert hierover overleg met de GMR. Het beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag.

De directeur-bestuurder van de Stichting is Harry Dobbelaar.

Daarnaast kent Stichting Bijzonderwijs een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak om toe te zien op de directeur-bestuurder en met name op en in hoeverre de directeur-bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de Stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico's. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting. De directeur-bestuurder legt volgens een vastgestelde verantwoordingscyclus en toezichtskader verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit het onderwijs, de welzijnssector en openbaar bestuur.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de leden van de Raad van Toezicht.

Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".

 

Leden Raad van Toezicht

 
L.W.  Balai (Leo)
L.W. Balai (Leo)
Lid Raad van Toezicht
 
 

Leden Raad van Toezicht

 
P.J.A.M.   Hettema (Pieter)
P.J.A.M. Hettema (Pieter)
Voorzitter