ONZE SCHOLEN:

Medezeggenschap

 
Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van een onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking van alle betrokkenen te krijgen voor concrete plannen en maatregelen. Uiteraard is communicatie maatwerk. Er is niet een eenvoudige regel op te stellen die in alle situaties een goede communicatie waarborgt.
De medezeggenschap heeft daarentegen een nadrukkelijk omschreven rol bij de toetsing van nieuw en bestaand beleid.

Elke school van Stichting Bijzonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Stichtingsniveau die wordt gevormd door vertegenwoordigers (uit zowel ouder- als teamgeleding) van elke individuele school.

De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een MR. In de medezeggenschapsraden
is de vertegenwoordiging van ouders en medewerkers evenredig. De bevoegdheden (advies en/of instemming) van de medezeggenschapsraden zijn vastgelegd in een reglement en een medezeggenschapsstatuut.

De Wet Medezeggenschap scholen vormt de basis voor de medezeggenschap in het onderwijs.
Nadere informatie is hieromtrent te verkrijgen op http://www.infowms.nl/

Voor nadere informatie over de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van Bijzonderwijs kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. Wilbert Sawat, via w.sawat@achtsprong.nl

Na afloop van een ieder schooljaar stelt de secretaris van de GMR een jaarverslag op, dat, na goedkeuring door de GMR, gepubliceerd wordt.

Contact

Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA  Amsterdam Zuidoost
 
Tel. 020 - 6999 655
Email: info@bijzonderwijs.nl