ONZE SCHOLEN:

Medezeggenschap

 
Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van een onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking van alle betrokkenen te krijgen voor concrete plannen en maatregelen. Uiteraard is communicatie maatwerk. Er is niet een eenvoudige regel op te stellen die in alle situaties een goede communicatie waarborgt.
De medezeggenschap heeft daarentegen een nadrukkelijk omschreven rol bij de toetsing van nieuw en bestaand beleid.

Elke school van Stichting Bijzonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Stichtingsniveau die wordt gevormd door vertegenwoordigers (uit zowel ouder- als teamgeleding) van elke individuele school.

De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een MR. In de medezeggenschapsraden
is de vertegenwoordiging van ouders en medewerkers evenredig. De bevoegdheden (advies en/of instemming) van de medezeggenschapsraden zijn vastgelegd in een reglement en een medezeggenschapsstatuut.

De Wet Medezeggenschap scholen vormt de basis voor de medezeggenschap in het onderwijs.
Nadere informatie is hieromtrent te verkrijgen op http://www.infowms.nl/

Voor nadere informatie over de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van Bijzonderwijs kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. Wilbert Sawat, via w.sawat@achtsprong.nl

Na afloop van een ieder schooljaar stelt de secretaris van de GMR een jaarverslag op, dat, na goedkeuring door de GMR, gepubliceerd wordt.

Vacatures

Wil jij van grote betekenis zijn voor een prachtige, veelkleurige groep leerlingen die je hart stelen? Wil jij kinderen helpen om zich optimaal te ontwikkelen in een bruisende omgeving die boeit, uitdaagt, prikkelt en scherp houdt? Wil jij werken op een school waar initiatief en nieuwe ideeën worden omarmd, geen plan te gek is en aanpakken en doorzetten worden toegejuicht? Wil jij binnen de veiligheid van een hecht team uitgedaagd worden om je grenzen te verleggen en te groeien?

Word Bijzonderwijzer! En kijk op Word Bijzonderwijzer