ONZE SCHOLEN:

Klachten

 

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen of juist het nalaten daarvan van leerkrachten, directeuren of het bevoegd gezag. De meeste klachten gaan waarschijnlijk over de dagelijkse gang van zaken in de school en zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Een klacht over een van onze scholen of personeelsleden kunt u daarom ook het beste bespreken met de leraar van uw kind of de directeur van de school.

Wanneer dit geen oplossing biedt, dan kunt u met het Stichtingsbureau van Bijzonderwijs contact opnemen. Vanuit het stichtingsbureau wordt namens het bevoegd gezag uw klacht in behandeling genomen.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Met de klachtenregeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van betrokkenen wordt gediend maar ook het belang van de school; een veilig schoolklimaat. De klachtenregeling voorziet ondermeer in de behandeling van de klacht door de landelijke klachtencommissie. De klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.

Klachtencommissie
U kunt ook contact opnemen met de klachtencommissie. De scholen van Bijzonderwijs zijn aangesloten bij de klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Het telefoonnummer treft u aan in de schoolgidsen van onze scholen. Bij klachten op het gebied van intimidatie kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Indien u de klachtencommissie rechtstreeks benadert, wordt u geadviseerd om de school te informeren, zodat deze beter in staat is om de klacht op te lossen.

Vertrouwensinspecteur
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. In artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) leest u meer over de rol van de vertrouwensinspecteur.

Meer informatie
Informatie over de klachtencommissie van de school vindt u in de schoolgidsen van onze scholen. Hierin vindt u ook informatie over de klachtenregeling van de school. 

Contact

Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA  Amsterdam Zuidoost
 
Tel. 020 - 6999 655
Email: info@bijzonderwijs.nl