ONZE SCHOLEN:

Bestuursverslag Stichting Bijzonderwijs 2018

 

Verantwoording

Met de presentatie van dit bestuursverslag legt Stichting
Bijzonderwijs verantwoording af over de activiteiten die in
2018 zijn uitgevoerd. Onderdeel van dit bestuursverslag is de
jaarrekening. Leidraad bij de verslaglegging is onder meer het
strategisch beleidsplan “Ieder kind Bijzonder” dat in 2017 is
vastgesteld. In het bestuursverslag wordt een schets gegeven van
de realisatie van de doelstellingen van het strategisch beleidsplan
2017-2020. Hieronder een korte samenvatting uit het Jaarverslag 2018.

Klik hier voor het volledige Bestuursverslag 2018.

Ieder kind Bijzonder
Stichting Bijzonderwijs is een schoolbestuur in Amsterdam Zuidoost
met zeven basisscholen. Dagelijks wordt onderwijs verzorgd aan
circa 2.100 leerlingen. Het jaar 2018 was het tweede jaar van
het strategisch beleidsplan van Stichting Bijzonderwijs met de titel:
“Ieder kind Bijzonder”. Het bieden van gelijke kansen voor onze
leerlingen staat hierin centraal.

Onderwijskundige koers
Aandacht voor de basiskwaliteit blijft de eerste prioriteit. Zes van
de zeven scholen hebben een basisarrangement. Mobiel heeft
op dit moment nog geen basisarrangement. Samenspel heeft
als eerste en enige Amsterdamse basisschool sinds 2017 het
predicaat Excellent van de Inspectie verkregen. Daarnaast zijn er
op schoolniveau veel mooie ontwikkelingen in het kader van brede
talentontwikkeling en wordt er met ambitie gewerkt aan gelijke
kansen voor onze leerlingen. Stichting Bijzonderwijs wordt steeds
meer een lerende organisatie. Het lerarentekort vraagt veel van
de organisatie van de scholen.

HRM
Met het HRM-beleid is een andere koers ingezet. Er ligt veel
meer nadruk op de werving en het behouden van personeel
door begeleiding, ondersteuning en aandacht voor ambities.
De wervingscampagne ‘Word Bijzonderwijzer’ wordt gezien
als een van de hoogtepunten van 2018. Dit leverde positieve
energie op in de organisatie en heeft geholpen om de formatie
voor het grootste deel rond te krijgen. De komende jaren zal de
arbeidsmarktcommunicatie een belangrijk aandachtspunt blijven.
Er is gewerkt aan nieuw Strategisch HRM-beleid dat zal worden
vastgesteld in 2019. Dit beleid kent drie pijlers: professionele
cultuur, duurzame inzetbaarheid en een aantrekkelijke werkgever zijn.

Duurzaamheid
In 2018 is op verschillende manieren gewerkt aan het
verduurzamen van de organisatie. Zo is in 2018 veel energie
gaan zitten in de voorbereiding voor nieuwbouw van IKC
Knotwilg. Het gebouw wordt gebouwd volgens de BENG normen
(Bijna Energie Neutraal Gebouw) en wordt net als andere
nieuwe schoolgebouwen van Stichting Bijzonderwijs voorzien
van zonnepanelen. Ook is de voorbereiding getroffen voor het
met subsidie van de gemeente Amsterdam vergroenen van het
schoolplein van twee scholen. Realisatie wordt in 2019/2020
verwacht.

Financieel
Financieel is 2018 met een positief resultaat van € 151K
afgesloten. Dit resultaat is € 650K hoger dan begroot (-€ 499K).
Dit komt o.a. doordat er meer Rijksbijdragen zijn ontvangen dan
begroot door CAO-aanpassingen en nieuwe subsidies van het Rijk
en de gemeente. De personele lasten zijn hoger dan begroot door
de CAO-verhoging en inhuur van medewerkers.

Klik hier voor het volledige bestuursverslag 2018 van Stichting Bijzonderwijs.

Historie

Klik hier voor het volledige jaarslag van 2017 van Stichting Bijzonderwijs.

Uit onze visie:


"De resultaten van de scholen van Stichting Bijzonderwijs zijn dan ook beter dan van andere scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben".